पाण्याच्या टाक्या, आतील बाहेरील भिंतीवरील कोटिंग प्या